Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2021    |    nummer 286
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’
Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met de gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijsinstellingen alternatieven voor geslotenheid. Deze, en nog acht adviezen staan in het rapport Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen dat is opgesteld door vertegenwoordigers uit het onderwijs, de jeugdzorg en de justitiële inrichtingen, in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
NJi pleit voor andere benadering van coronaschade
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) pleit ervoor om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar duurzame oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die door de coronacrisis zijn toegenomen, zoals kansenongelijkheid. Jeugdzorg Nederland ondersteunt het statement. Volgens het NJi is de schade die kinderen en jongeren oplopen door de coronamaatregelen niet te herstellen door vast te houden aan gangbare beleidskeuzes. Ans van de Maat, directievoorzitter van het NJi, vindt het beter nu energie te steken in de ontwikkeling van kinderen en jongeren op de langere termijn. “Je hebt het dan niet langer over een verloren jaar maar over een 'coronabonusjaar' waarin kinderen en jongeren bijvoorbeeld onderwijsachterstanden ruimschoots compenseren met de lessen die corona ze geleerd heeft. Dat draagt bij aan het mentaal welbevinden en haalt bij iedereen de druk van de ketel. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg
“Goede informatiebeveiliging is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. Deze handvatten helpen de sector de juiste stappen te zetten,” aldus Robert van Someren, directeur ICT/IV bij Jeugdzorg Nederland, over de handreiking ‘Digitale weerbaarheid jeugdzorg: op weg naar veiligere IT’. De handreiking is opgesteld door Deloitte in opdracht van het ministerie van VWS, en kwam mede tot stand met inbreng van Jeugdzorg Nederland.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Samenwerking Veilig Thuis en lokale (wijk)teams verbeterd 
In een groot aantal gemeenten en regio’s is de samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams verbeterd en constructief. Dat blijkt uit een analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams, die in opdracht van het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT), het ministerie van VWS en de VNG is uitgevoerd, zo meldt sociaalweb.nl. Uit de analyse, gemaakt door Andersson Elffers Felix (AEF), blijkt dat 'het bewustzijn van de complementariteit van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams breed is toegenomen en dat de visie gefaseerde ketenzorg en de meeste aspecten uit het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten hun weg hebben gevonden naar de samenwerkingsafspraken'. AEF schetst in de analyse ook een aantal mogelijkheden voor verbetering van de implementatie van de samenwerkingsafspraken op de werkvloer.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderzoek naar invoering eigen bijdrage jeugdhulp
Gemeenten hebben een structureel tekort van 1,7 miljard euro op de jeugdzorg. Om dit op te lossen is een combinatie van structureel extra rijksgeld en het doorvoeren van maatregelen nodig. Een van de maatregelen die de komende periode wordt onderzocht is het invoeren van een inkomensafhankelijk eigen bijdrage voor de jeugdhulp, maar politiek ligt dit gevoelig, zo schrijft Binnenlands Bestuur. AEF berekende in een eerder onderzoek naar de tekorten op de jeugdzorg dat invoering van een eigen bijdrage kan leiden tot een besparing van 0,8 tot 1,2 miljard euro. Volgens wethouder van Ede, Leon Meijer, is dat een ‘lastige afweging’ voor gemeenten. Vijf ambtelijke werkgroepen gaan de komende tijd aan de slag om fundamentele maatregelen verder te onderzoeken en daarover te adviseren. In februari moet een tussenstand worden opgemaakt en eind april/begin mei moet het 'zwaarwegend' advies voor de formateur klaar zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
De Nieuwsflits stopt na 21 januari
Volgende week donderdag ontvangt u van ons de laatste Nieuwsflits. We onderzoeken in de komende periode de mogelijkheden van onze middelenmix en hoe we die het beste kunnen inzetten voor onze doelgroepen. Met de Nieuwsflits brachten we u wekelijks op de hoogte van het belangrijkste landelijke en regionale sectornieuws en deelden we onder andere bijeenkomsten en praktijkverhalen. In de Nieuwsflits van 21 januari gaan we u als abonnee van de Nieuwsflits vragen op welke manier we u het beste op de hoogte kunnen blijven houden van nieuws en informatie uit de sector Jeugdzorg.
 
 
Webinar
 
9 februari
Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet: aan de slag!
Op 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. In de eerste helft van 2021 moeten - vooral - gemeenten aan de slag met het in kaart brengen van de jeugdigen die jeugdzorg ontvangen en moet worden bepaald welke gemeente administratief verantwoordelijk wordt. Om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen in de voorbereiding organiseert het Het Ketenbureau i-Sociaal Domein op 9 februari het webinar ‘Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet: aan de slag!’. In dit webinar licht het Ketenbureau de activiteiten toe die het komende half jaar moeten plaatsvinden en welke ondersteuning het projectteam kan bieden. 
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
18 januari
'Waarom niet eerder': Een film over zelfdoding van GGD IJsselland
'Waarom niet eerder' is de titel van de film waarmee GGD IJsselland mensen wil helpen bij het voeren van een gesprek over zelfdoding. "Op het onderwerp rust een groot taboe. De film moet dit doorbreken", zegt Martine Peppelenbos van GGD IJsselland. "Juist nu is het belangrijk om erover te praten, want in tijden van crisis komt het voor dat het aantal suïcidepogingen stijgt. De vrees is dat dit ook nu gaat gebeuren." De film is gemaakt door Martine Peppelenbos van GGD IJsselland en Marja Fuchs van 113 Zelfmoordpreventie en is onderdeel van het project 'Zelfmoord? Praat erover!' Op maandagavond 18 januari, Blue Monday, is de film te zien tijdens een interactieve online informatieavond waarvoor iedereen zich kan inschrijven.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd