Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2020    |    nummer 281
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Landelijke regeling continuïteitsbijdrage jeugdhulp moet worden voortgezet
De landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor de jeugdhulp moet worden voortgezet tot in ieder geval eind dit jaar, met de mogelijkheid tot voortzetting in 2021. Dat stellen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Binnenlands Bestuur schreef er een artikel over. "Zonder voortzetting van de landelijke continuïteitsregeling ontbreekt een goed en eenvoudig vangnet. Dat levert grote risico’s op voor de continuïteit van jeugdhulp, in het bijzonder bij systeemaanbieders", aldus de BGZJ. De regeling is op 1 juli stopgezet en vanaf die datum moesten zorgaanbieders met gemeenten ‘maatwerkafspraken’ maken. Volgens de jeugdbranches, waaronder Jeugdzorg Nederland, blijkt in de praktijk dat de beoogde maatwerkaanpak uiterst moeizaam of zelfs helemaal nog niet tot stand komt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
SCP: hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde
Vijf jaar na de decentralisatie is de hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dat concludeert het Sociaal Planbureau (SCP) in het rapport ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid.’ Het SCP deed onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet en schrijft in het onderzoek dat de resultaten in de praktijk achterblijven bij de verwachtingen van de decentralisatie. Om aan de verwachtingen van de decentralisaties te voldoen, is bijsturing nodig in het brede sociaal domein, waarbij de
ondersteuningsbehoefte van de burger centraal staat.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg Nederland ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’
'Een rookvrije jeugdzorg. Dat is voor Jeugdzorg Nederland de stip op de horizon. Op de weg ernaartoe hebben jeugdzorgorganisaties wel oog voor jongeren voor wie roken complexe betekenis heeft.' Dat zei Carin Hoorn, MT-lid van Jeugdzorg Nederland, bij de ondertekening gisteren van de verklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Met de ondertekening sluit Jeugdzorg Nederland aan bij een beweging die in 2017 startte om een rookvrije zorg te realiseren en waar verschillende brancheorganisaties al deel van uitmaakten.
“We maken graag gebruik van alle ervaringen die anderen al hebben opgedaan, bijvoorbeeld de leden van Jeugdzorg Nederland zelf”, aldus Hoorn. De komende tijd wordt bekeken hoe concreet invulling en betekenis kan worden gegeven aan een rookvrije jeugdzorg.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Hoge uitstroom sociaal domein ligt niet alleen aan salaris
De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Medewerkers geven in het onderzoek aan dat ze wel zoeken naar ander werk voor een beter salaris, maar dat alleen het salaris niet de reden is om daadwerkelijk te vertrekken bij de werkgever. Voor de jeugdzorg zijn onder andere een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk belangrijke redenen voor vertrek. Het rapport biedt werkgevers in het sociaal domein strategische inzichten die kunnen helpen de oorzaken van het vertrek van medewerkers aan te pakken.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Dag van de Rechten van het Kind 
Vrijdag 20 november is het 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind.' Op deze dag in 1989 werd het kinderrechtenverdrag aangenomen door de Verenigde Naties en inmiddels is het Verdrag door 196 landen, waaronder Nederland, ondertekend. Het verdrag geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. JeugdzorgPlus-instelling Via Almata en het Olivijncollege in Ossendrecht besteden deze hele week aandacht aan de kinderrechten. De organisaties gaan met jongeren in gesprek over vragen als: Wat zijn precies de rechten van een kind, welke rechten hebben jongeren die met jeugdzorg te maken hebben en welke rechten heb je als je voor een rechter moet komen? 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
VNG wil jeugdhulpstelsel verbeteren
De VNG vindt dat er drie verbeteringen aan het jeugdhulpstel nodig zijn en stuurde er vorige week een brief over aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg (WGO) van 23 november. De VNG wil dat gemeenten de middelen en de positie krijgen om financieel uit te komen, dat regionale samenwerking een wettelijke verankering krijgt door de hoofdonderdelen van de Norm voor Opdrachtgeverschap een wettelijke basis te geven, én dat de Jeugdautoriteit een wettelijke basis krijgt, in plaats van dat de taak van de NZa wordt uitgebreid. 

De BGZJ stuurde deze week ook een brief naar de Tweede Kamer ter voorbereiding op het WGO. Zij vinden dat de voorstellen voor regionale samenwerking niet ver genoeg gaan.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
luistertip
'Vroegsignalering en vroeghulp kunnen ontwikkelingsproblemen voorkomen'
'Hulpverleners moeten het niet pluis-gevoel van ouders serieus nemen, en zich bij alarmsignalen niet beperken tot watchful waiting. Tegelijk is het ook onverstandig om problemen op voorhand te medicaliseren.' Dat zeggen Iris Servatius van Karakter en Anne-Riet van Haaren, regionaal ambassadeur Integrale Vroeghulp, in de vierde podcast van StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. Effectieve vroegsignalering vereist samenwerking tussen alle voor jonge kinderen relevante specialisten. Zo worden oorzaken van gedragsproblemen helder en is hulp op maat mogelijk.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd