Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
april 2020    |    nummer 262
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten
Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte afspraken, maar maken zich zorgen over de administratieve lasten bij de uitvoering ervan. Op enkele punten komt de VNG nog met een nadere handreiking voor gemeenten, op andere punten niet. De branches hameren op het belang van een eenduidige en uniforme uitvoering van de afspraken door gemeenten. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderhandelaarsakkoord ‘vermijdbare’ vormen tijdschrijven jeugdzorg 
Werkgevers, vakbonden, gemeenten en het Rijk zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen om ‘vermijdbare’ vormen van tijdschrijven in de jeugdzorg daadwerkelijk te vermijden. Eerdere pogingen om tot een akkoord te komen verliepen stroef omdat de achterban van de VNG volgens de FNV nog niet zo ver was. Het woord 'vermijdbaar' bleek de sleutel om nu wel tot overeenstemming te komen, zo meldt Binnenlands Bestuur. Het akkoord houdt in dat jeugdzorgmedewerkers nog wel iets van verantwoording moeten afleggen, maar dat ‘de verplichting om de dagelijkse werkzaamheden te registreren tot op de minuut, en daarover te verantwoorden op basis van honderden verschillende productcodes en trajecten met daarachter duizenden producten', verdwijnt. Medewerkers in de jeugdzorg klagen al geruime tijd over de administratieve lasten, waaronder tijdschrijven. Vermijdbaar tijdschrijven zorgt voor een vermindering van het werkplezier en is voor sommige medewerkers zelfs een reden om de sector te verlaten. Het onderhandelaarsakkoord neemt een klein voorschot op de komende cao-onderhandelingen door te bepalen dat vermijdbaar tijdschrijven geen onderdeel meer uitmaakt van de verantwoordingsprocessen en systemen. Als de achterbannen van de onderhandelaars ook akkoord gaan met het voorstel, geldt die regel straks voor alle nieuwe contracten tussen gemeenten en aanbieders van Jeugdzorg Nederland. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
’Netwerkaanpak voor jeugdhulp essentieel voor lange termijn’
‘Expertisenetwerken kunnen de Nederlandse jeugdhulp helpen zich tot een lerend stelsel te ontwikkelen.’ Dat stellen experts Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare, Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Monika Scholten, programmaleider StroomOp, in een pamflet. De experts, verenigd in ‘StroomOp, schrijven: ‘Door deze manier van organiseren kan bij elke unieke ‘casus’ de juiste combinatie van expertise worden samengebracht om tot zorg op maat te komen', zo meldt Zorgvisie. Volgens de experts liggen voor de huidige ‘complexe problematiek’ in de jeugdhulp snelle en (te) gemakkelijke oplossingen op de loer en is het zaak om de versnippering als gevolg van specialiseren op te heffen, zonder de opgedane kennis kwijt te raken. Dat kan door de jeugdhulp te organiseren in netwerken waarbij een netwerkaanpak uitgaat van een oplossing voor de langere termijn en die van alle betrokkenen inspanning en verantwoordelijkheid vraagt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuw aanvraagportaal beschermingsmiddelen ook voor jeugdzorg
Jeugdzorgmedewerkers kunnen vanaf nu ook via een nieuw portaal persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM) aanvragen. De aanvraagprocedure van het nieuwe portaal van Mediq vervangt de huidige route van aanvragen van PBM’s via de ROAZ coördinatoren.
De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de PBM's. De jeugdzorgorganisaties werden in het begin niet overal erkend als organisatie om BPM’s aan te vragen en konden dus niet altijd een aanvraag doen. Jeugdzorg Nederland heeft zich de afgelopen weken ingezet om het belang van beschermingsmiddelen voor de jeugdzorg te benadrukken zodat jeugdorganisaties nu wel BPM’s kunnen aanvragen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vrijwillige eigen bijdrage jeugdzorg niet toegestaan 
Een vrijwillige eigen bijdrage in de jeugdzorg vragen van gebruikers is niet toegestaan. Dat is de conclusie van de gemeente Rheden die onderzoek deed naar die mogelijkheid. Volgens de gemeente had de vrijwillige eigen bijdrage moeten helpen om de stijgende kosten ‘het hoofd te bieden.’ Uit juridisch advies blijkt het niet mag, omdat een wettelijke grondslag voor een dergelijke maatregel ontbreekt, zo meldt Omroep Gelderland.
Het college laat de gemeenteraad weten dat de kosten voor jeugdzorg volledig voor rekening van de gemeente komen, ook als jeugdigen 18 jaar of ouder zijn. Vandaag meldt Binnenlands Bestuur dat de gemeenteraad van Rheden Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief heeft opgeroepen een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen om tegemoet te komen aan de extra kosten die de gemeenten moeten maken in verband met de coronacrisis.
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
30 april
'Kwetsbare gezinnen in tijden van coronacrisis'
Hoe ga je tijdens de coronacrisis om met de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare gezinnen? Daarover kunnen professionals die te maken hebben met gezinnen waarbij een (toenemend) risico is op huiselijk geweld en kindermishandeling op 30 april om 15.00 uur online met elkaar in gesprek. Tijdens de videosessie worden ervaringen en goede voorbeelden uitgewisseld. Anita Kraak, programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) laat zien hoe en waar het NJi informatie over de Coronacrisis voor professionals en ouders verzamelt, valideert en verspreidt en daarna gaan professionals in kleinere groepen met elkaar in gesprek.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
‘Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren’
Wat kunnen professionals uit het jeugddomein doen om de veerkracht van jongeren te vergroten? Dat staat in het literatuuronderzoek 'Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren' van Paul Mutsaers, lector Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen bij Fontys en Sibel Demir, projectmedewerker ContourdeTwern/R-Newt. Het literatuuronderzoek richt zich enerzijds op de beleidstrends voor de preventie en aanpak van radicalisering, polarisatie en (gewelddadig) extremisme en anderzijds op het begrip veerkracht van jongeren. En hoe professionals in het jeugddomein deze veerkracht kunnen vergroten met diverse programma’s, interventies en nauwe samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie), het platform dat professionals en vrijwilligers ondersteunt bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkvoorbeeld
 
Jongeren helpen in coronatijd
Jeugdformaat en 'JIJ BENT' in actie
Jeugd- en opvoedhulporganisatie Jeugdformaat startte aan het begin van de coronacrisis met dagopvang en zette 'JIJ BENT’ in om kwetsbare kinderen en gezinnen in de regio Den Haag te helpen. De kleinschalige dagopvang op scholen wordt vanaf april voor kinderen van 0-18 jaar aangeboden. Daarmee hebben ze weer een dagstructuur, krijgen ze ondersteuning bij digitaal onderwijs, eventueel behandeling of ondersteuning in de thuissituatie.
Samen met JIJ BENT, het initiatief van Jeugdformaat dat kwetsbare kinderen in contact brengt met inwoners die een handje kunnen helpen, werd een noodactie gestart. De noodactie leverde honderden vrijwilligers op die bijvoorbeeld boodschappen regelen voor gezinnen in nood en funpakketten doneren aan jongeren in quarantaine. De ‘Doneer je laptop’-actie van JIJ BENT kreeg al meer dan 50 kinderen en jongeren binnen een paar dagen online. De actie zorgt voor veel blije gezichten en vaak ontroerende reacties van kinderen en gezinnen én resulteerde ook in een groeiende groep vrijwilligers die in de komende tijd nog meer voor hen wil betekenen. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd